Gebruiksvoorwaarden en Privacy

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven. U wordt vriendelijk verzocht deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens de website te bekijken of er op welke wijze dan ook gebruik van te maken. Door een verder bezoek aan de website of door om het even welk gebruik ervan, verklaart u uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om de website niet verder te bekijken of te gebruiken.

Definities

Voor de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden wordt hierna verstaan onder:

Website‘: de websites van vzw Internationale Tweedaagse van Blankenberge (www.2daagse.be en afgeleiden) hierna genoemd als de ‘Website
Gebruiker‘ of ‘u‘ en de hiervan afgeleide termen: elke persoon die de Website gebruikt of doet gebruiken en/of bekijkt of doet bekijken;
De Website wordt online aangeboden en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van vzw Internationale Tweedaagse van Blankenberge, hierna vermeld als ‘Tweedaagse

F. Feverystraat 4
8370 Blankenberge
info@2daagse.be

Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden omschrijven de voorwaarden waaronder de Tweedaagse u toegang verleent tot haar website en de diensten die daar worden aangeboden. Als bepaalde gebruiksvoorwaarden duidelijker of uitgebreider worden behandeld in een andere reglementaire tekst (bijvoorbeeld in het privacy beleid) die eveneens op u van toepassing is, dan hebben de bepalingen van die andere tekst voorrang op de inhoud van deze Voorwaarden.

Inhoud en gebruik van de Website

U gaat er als gebruiker mee akkoord dat het gebruik van de Website of van informatie die daarop is opgenomen, uitsluitend op eigen risico gebeurt. De Website en alle materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn: “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden.

De Tweedaagse doet alle redelijke inspanningen om op de website correcte en bijgewerkte informatie aan te bieden. Wanneer de Tweedaagse op de hoogte wordt gebracht van eventuele fouten en onjuistheden op haar Website, dan worden alle redelijke middelen aangewend om die zo snel mogelijk te verbeteren. Spijtig genoeg kunnen er zich ondanks die inspanningen nog steeds fouten en vergissingen voordoen. De Tweedaagse kan echter niet waarborgen dat de website op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en vrij van fouten is.

De Tweedaagse kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel dat u mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de websites van Tweedaagse of op een website van derden waarnaar wordt verwezen. Bovendien gaat u ermee akkoord dat het downloaden van informatie of het op een andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van de website naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan het computersysteem en voor het verlies van gegevens, als gevolg van het downloaden van informatie.

Wijzigingen aan de Website

De Tweedaagse heeft het recht om de informatie die op de Website gepubliceerd is op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van de Voorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden op de Website door te nemen. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u met de wijzigingen instemt en deze aanvaardt. Bovendien wijst de Tweedaagse elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen, die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de website of de Voorwaarden.

Werking van de Website

De Tweedaagse doet zijn best om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen (toegankelijk 7 dagen op 7 en 24 uur op 24) en om deze Website met alle redelijke middelen te beveiligen. De Tweedaagse doet al het mogelijke om ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. De 2daagse kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er virussen worden binnengebracht. Daarom kan de Tweedaagse u niet garanderen dat de toegang tot de Website niet onderbroken wordt of op een andere manier hinder ondervindt. Bijgevolg kan de Tweedaagse niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen, die het gevolg kunnen zijn van om het even welk gebruik van de website of van een website van derden, waarnaar verwezen wordt. Bovendien heeft de Tweedaagse het recht om de toegang tot de site op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken, of om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen zijn zowel nodig om wijzigingen en verbeteringen aan de website aan te brengen, als om een regelmatig technisch onderhoud en het bijwerken van de inhoud te verzekeren. U kan de Tweedaagse niet verantwoordelijk stellen voor een nadeel dat u ondervindt door dergelijke onderbrekingen.

Verbindtenis van de gebruiker

U verbindt zich er o.m. toe :

 • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
 • De Website niet te gebruiken op een manier die strijdig is met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden;
 • De Website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, schending van de goede zeden of met het doel schade te berokkenen aan de reputatie van de Tweedaagse of aan die van derden;
 • De Website niet zodanig te gebruiken, waardoor de Website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderzijds minder efficiënt wordt gemaakt;
 • De Website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
 • De Website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer- doch niet uitsluitend- de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
 • De Website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan de Tweedaagse te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Wanneer de Tweedaagse vaststelt of vermoedt dat u één van de bovenstaande bepalingen hebt geschonden of enige andere verplichting die voortkomt uit de bepalingen van de andere gebruiksvoorwaarden hebt overtreden, dan kan de 2daagse u zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Website ontzeggen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de Tweedaagse of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Tweedaagse de op, en via, deze Website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Bescherming van de persoonsgegevens

Wij besteden de grootste zorg aan de bescherming van de persoonsgegevens die u ons meedeelt. Meer informatie hierover in onze Privacybeleid.

Rechtsgeldigheid van de gebruiksvoorwaarden

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.

De bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke, reglementaire of dwingende bepalingen en de bepalingen van openbare orde uit het Belgische of het Europese recht. Wat de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en de relatie met de andere juridische teksten die door de Tweedaagse werden opgesteld betreft, verwijzen wij naar wat beschreven werd onder Toepassingsgebied.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De gebruiker gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en rechtbanken van Brugge zijn die de bevoegdheid hebben om daar in geval van een geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van de voorwaarden, kennis van te nemen.

Privacy Beleid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagn informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze toestemming (ook niet via een eigen netwerk). Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Over uw bezoek aan onze website

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze site. We doen dit om de website zoveel mogelijk op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres (in de mate van het mogelijke). Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina;
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie kan worden gebruikt:

 • om de inhoud van onze website te verbeteren;
 • om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.

De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (behalve indien u daar bezwaar tegen maakt).

Deze informatie wordt verzameld dmv cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) en worden gebruikt om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Over communicatie per e-mail

Wij kunnen de e-mailadressen van de personen die ons dit hebben verstrekt, alleen doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren indien u hiervoor expliciet uw toestemming gegeven hebt (via opt-in derden). Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres.

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons, dan kan u uw profiel hier aanpassen of u kan ons ook contacteren op het hieronder vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt,

 • kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres;
 • kan u mailings ontvangen van andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Als u dit niet wenst, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres.

NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere organisaties.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres.

Hoe ons contacteren in verband met dit privacy-beleid?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren

 • per email: info@2daagse.be
 • per brief:
  vzw Tweedaagse
  F. Feverystraat 4
  8370 Blankenberge
  België

Op aanvraag verlenen wij aan elke bezoeker van onze site of toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. U heeft dan de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van u bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres.

Wij kunnen de informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons ‘privacy-beleid’, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op volgend adres:

Internationale Tweedaagse van Blankenberge vzw
F. Feverystraat 4
8370 Blankenberge
België